Kleinschalige woonvoorziening

Naast logeren kunnen kinderen en jongeren ook wonen bij Stichting Amigo, dit noemen we kleinschalig wonen. De woongroep bestaat uit maximaal 6 kinderen/jongeren waarbij wij het bieden van een neutrale en vertrouwde plek belangrijk vinden. De professionele, intensieve begeleiding bestaat uit continue aanwezigheid van een klein aantal vaste begeleiders met een eenduidige aanpak.
 

Voor wie? 

Kleinschalig wonen is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar. (Tijdelijk) bij Amigo wonen kan worden ingezet wanneer een kind of jongere niet meer kan functioneren in de gezinssituatie of nog niet zelfstandig kan wonen. De zorg is gericht op opgroeien en aanleren van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving of terug te keren naar het gezin.

Indicaties om te kunnen verblijven bij Stichting Amigo:
- Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
(zoals: ADHD, ASS, ODD (zonder fysiek agressief gedrag), hechtingsproblematiek, angststoornissen, trauma, depressie FAS
- Ter ontlasting van de thuissituaties
Contra indicaties
- Lichamelijke beperkingen
- Intensieve persoonlijke verzorging of verpleging
- Fysiek agressief gedrag
- Suïcide gedrag
- Zeer ernstige psychiatrische problematiek
- Behoefte aan continue individuele begeleiding
- IQ lager dan 60 of hoger dan 130
 

De zorg

Iedere jeugdige heeft een persoonlijk zorgplan waarin aan de hand van persoonlijke leerdoelen vaardigheden op diverse levensgebieden worden vergroot. Dit zorgplan wordt methodisch geëvalueerd met de gedragswetenschapper en waar nodig het interdisciplinair team. Stichting Amigo werkt nauw samen met de jeugdige en zijn ouder(s)/verzorgers. Wie bieden ondersteuning in het versterken van de relatie zodat terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject gericht op zelfstandigheid ingezet kan worden.